Броят совите в Балкана

Мониторинг на нощните грабливи птици се прави в Националния парк „Централен Балкан“ и той обхваща преброяването на совите. Въпреки неблагоприятното време във високите части на планината, служителите са установили горска улулица –  един от осемте вида сови, обитатели на Парка.

Горската улулица (Strix aluco) е средно голяма по размер нощна птица. Централен Балкан е дом за най-голямата от нощните грабливи птици – бухалът (Bubo bubo), рядък в Европа вид, с размах на крилете до 180 см. В Парка гнездят над 5% от бухалите, обитаващи нашата страна. Установена е и най-малката и най-рядко срещаната сова – врабчовата кукумявка (Glaucidium passerinum). Популацията е застрашена в национален мащаб и е включена в Червената книга на България в категория „застрашен“, съобщават от дирекцията на парка.

Сподели: