Забраниха събирането на средства от родители на деца в детските градини

Кметът на Община Севлиево д-р Иван Иванов издаде заповед, с която се забранява събирането на средства от родителите на децата за материали и консумативи, за подобряване на материалната база и други текущи разходи по издръжката на процеса на възпитание и обучение в детските градини на територията на община Севлиево.
Родителите на децата имат задължение да заплащат само нормативно определените такси в ЗПУО и в наредби, приети от Общински съвет – Севлиево.
Набирането на средства под формата на дарения трябва да става при спазване на принципа на доброволност и личната воля на дарителя. При набиране на средства от дарения, в книгата за дарения задължително се отбелязва видът, количеството и стойността на дарението, както и номер и дата на счетоводния документ за получените и предоставени дарения, данни за дарителите, като се издава свидетелство за дарение в два екземпляра.

Сподели: