На първо място сме по обезлюдени села и на второ по отрицателен прираст в страната

В градовете на Габровска област живеят 90 287души, или 81.9%, сочат статистическите данни. Едва 19 967 души, или 18.1% от населението живее в селата, 344 на брой. 61 от тях нямат население и това нарежда областта на първо място в страната.

Основните фактори, които влияят върху измененията в броя и структурите на населението, са демографските процеси – раждаемост, смъртност и миграция.
През 2017 г. в областта са регистрирани 733 родени деца, като от тях 727 (99.2%) са живородени.  Момчетата се  377, с 27 повече от живородените момичета (350) – на 1 000 родени момчета се падат 928 момичета. Все пак в селата са родени 116 деца, като две трети от тях са родени извън брак. Коефициентът на раждаемост в градовете е 6.7‰ и 5.7‰ в селата. Според родените деца от една жена е се пода малко под едно дете и половина – 1.49.  Увеличава се и средната възраст на жените при раждане на първо дете и тя  вече е 27.5 години. Все по-малко деца се раждат в семейни двойки. Извънбрачните живородени деца м.г. са 496, или 68.2% . Относителният дял на извънбрачните раждания в селата (78.4%) е по-висок отколкото в градовете (66.3%). Високата извънбрачна раждаемост е разултат от значителното нарастване на броя на фактическите съжителства сред младите хора. 
Смъртността в региона 
продължава да е твърде висока. Броят на умрелите  през 2017 г. е 2 327, а коефициентът на обща смъртност] – 20.9‰.Спрямо предходната година  умрелите се увеличават със 158, или със 7.3 %. Смъртността сред мъжете (21.3‰) продължава да бъде по-висока в сравнение със смъртността сред жените (20.6‰). През 2017 г. на 1 000 жени умират 964 мъже. Продължават и силно изразените различия в смъртността сред градското и селското население. Коефициентът на смъртност е по-висок в селата (37.5‰) отколкото в градовете (17.2‰). В стойностите на показателя за преждевременна смъртност също има съществени разлики при мъжете и жените. Умрелите жени на възраст под 65 години са 10.5% от всички умрели жени, а стойността на този показател при мъжете е 22.7%. 
През 2017 г. в областта са починали 6 деца на възраст до една година, а коефициентът на детска смъртност
 е 8.3‰. За сравнение, през 2001 г. коефициентът на детска смъртност е бил 11.8‰, през 2005 г. – 6.4‰, а през 2016 г. – 5.5‰. 
През 2017 г. в резултат на отрицателния естествен прираст населението на област Габрово е намаляло с 1600 души. Намалението на населението, измерено чрез коефициента на естествения прираст, е минус 14.4‰]Коефициентът на естествения прираст в градовете е минус 10.5‰, а в селата – минус 31.8‰.  По този показател областта се нарежда на предпоследно място след област Видин – минус 16.2‰.
Съществено влияние върху броя и структурите на населението в областта оказва и механичният прираст (нетното салдо от външната миграция), който също е отрицателен – минус 480 души. Той се формира като разлика между броя на заселилите се и изселилите се от областта.

Снимка: pixabay.com

Още по темата:

Сподели: