Нови изисквания към фирмите за отпадъци

70 дружества на територията на РИОСВ – Велико Търново трябва да приведат дейността си в съответствие с измененията в Закона за управление на отпадъците, в сила от началото на 2017 г. С изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) се въвеждат нови изисквания и срокове за дейности с определени видове отпадъци – излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/ и отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/.

От РИОСВ – Велико Търново са издадени 36 разрешителни, 32 са за дейности с ИУМПС и 4 – за ИУЕЕО. Всяко дружество, което извършва дейности с посочените отпадъци, трябва да представи банкова гаранция на стойност 15 000 лв. и гаранция от 5 000 лв. за всяка площадка. Когато дружеството извършва дейности с ОЧЦМ, ИУМПС и/или ИУЕЕО се предоставя една банкова гаранция, независимо от броя на изброените потоци отпадъци. В срок три месеца след влизането в сила на измененията в закона задължените лица трябва да внесат банковите гаранции. Гаранциите се учредяват в полза на министъра на околната среда и водите. При неизпълнение на това изискване, издаденото разрешение за извършване на дейности с ИУЕЕО и/ или ИУМПС се отнема или се изменя служебно, като се заличават дейностите с ИУЕЕО и ИУМПС (§65, ал.2 от ЗИД на ЗУО).

С изменение на ЗУО се намаляват банковите гаранции за дейности с ОЧЦМ от 25 000 лв. на 15 000 лв. Това изискване касае 34 дружества на територията н РИОСВ – Велико Търново. Измененията в закона въвеждат задължението дейностите с отпадъци от черни и цветни метали, от хартия и картон, пластмаса, стъкло, отпадъци от опаковки, ИУЕЕО, НУБА и ИУМПС да се извършват само на площадки, разположени на територии, за които съгласно устройствения план са допустими производствени и складови дейности, на пристанища за обществен транспорт с национално и регионално значение и на обекти на железопътната инфраструктура със стопанско предназначение. В 24-месечен срок от влизането в сила на закона лицата, притежаващи разрешение или регистрационен документ за дейностите с отпадъци от хартия и картон, пластмаса, стъкло и отпадъци от опаковки, привеждат дейността си в съответствие с изискванията и подават заявление за тяхното изменение и/или допълнение до компетентния орган.

Сподели: