Областна дирекция “Земеделие” организира среща със земеделските стопани от региона

Снимка: pixabay.com
Среща със земеделски стопани и заинтересовани лица от област Габрово ще се проведе на 8 ноември в четвъртък, от 14:00 часа в сградата на НТС – Залата на Търговско-промишлената палата, ул. „Брянска“ № 30. Поканени са и експерти от Националната служба за съвети в земеделието и Министерство на земеделието храните и горите, за да бъдат коментирани теми като: Поземлени отношения и управление на земи от държавния поземлен фонд  /ДПФ/“, сключване на споразумения за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади; отдаване под наем чрез търг на свободни пасища, мери и ливади от ДПФ по реда на чл. 37и, ал. 13 и ал. 14 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/; отдаване под наем и аренда на свободни земеделски земи от ДПФ по реда на чл. 47в от Правилник за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/.

В дневния ред на срещата са включени и теми като „Условия и ред за признаване на организации на производителите“, „Предстоящ прием на заявления и Кандидатстване по Програмата за развитие на селските райони “ и „Регистрация и пререгистрация на земеделска и горска техника, извършване на годишни технически прегледи на земеделска и горска техника“ – срокове за регистрация, пререгистрация, и извършване на годишни технически прегледи, необходими документи и др. 

Още по темата:

Сподели: