Община Севлиево и тази година е без дългове

Общинският съвет прие годишния отчет за касовото изпълнение на приходите и разходите на бюджета, както и отчета на сметките за средствата от Европейския съюз на община Севлиево през 2019 г.

Общата бюджетната рамка, формирана през 2019 г. възлиза на 30 797 462 лв. и 5 676 767 лв. средства от Европейския съюз, което образува общо ниво от 36 474 229 лв. Общият обем на реализираните приходи възлиза на 30 797 462 лв., като 56% са постъпления за финансиране на делегирани от държавата дейности и 44% – приходи в местни дейности. В тях с най-голям относителен дял от 79% са трансферите от Централен бюджет в обем от 24 491 860 лв., следван от този на реализираните собствени приходи от 9 423 223 лв., с които се обезпечават преките ангажименти на общината по издръжка на детски градини, кметства и кметски наместничества, социални услуги, улично осветление, чистота, озеленяване, култура, спорт и др.

Общият обем на приходите от собственост е 1 605 225 лв., в това число 1 301 290 лв. приходи от наеми на общинска собственост, 167 962 лв. нетни приходи от продажба на стоки и услуги и 124 761 лв. приходи от дивиденти, получени от търговските дружества с общинско участие.

Общото изпълнение на данъчните приходи е в размер на 3 877 409 лв. и представлява 41% на сто от отчетените собствени приходи на община Севлиево към 31.12.2019 г. Общия обем на разходите през 2019 г. възлиза на 30 797 462 лв., диференцирани по функционален признак. В обема на реализираните разходи е включено финансирането по единни разходни стандарти за делегирани от държавата дейности и разходите финансирани с местни приходи.

Като делегирани от държавата дейности чрез общинския бюджет се финансират разходите на 10 общообразователни училища, 1 професионална гимназия, както и разходите за персонал в 5 детски заведения и Център за подкрепа на личностно развитие Детски комплекс „Йовко Йовков” – гр. Севлиево. Отчетените разходи за 2019 г. са в размер на 11 288 401 лв.

За подпомагане дейността на спортните клубове на територията на община Севлиево през 2019 г. са предоставени субсидии в размер на 261 500 лв.
Разходите, извършени за погасяване на общинския дълг през 2019 г. са съобразени с критериите, разписани в чл. 32, ал. 1 от Закона за публичните финанси.

През отчетния период са обслужвани два банкови кредита, извършвани са плащания по един краткосрочен заем от Фонда за органите на местно самоуправление в България „ФЛАГ” ЕАД и е ползван един временен безлихвен заем от ПУДООС.
Със средства, финансирани от Разплащателна агенция към Държавен фонд „Земеделие“ и „Националния фонд“ са реализирани проекти, постъпилите средства по които и извършените разходи са отразени по съответните дейности и параграфи в отчетите на Сметките за средствата от Европейския съюз. Общо извършените разходи са в размер на 5 676 767 лв., от които 4 293 961 лв. са капиталови разходи.

Общият обем на инвестиционните разходи за предходната година достигнаха 7 627 594 лв., като с най-голям дял от 3 129 115 лв. са инвестициите във функция „БКС и опазване на околната страна”.
В съответствие с предприетата политика за финансова устойчивост, увеличаване на приходоизточниците, повишаване събираемостта на данъчни и неданъчни приходи, както и оптимизиране на разходните показатели, към 31.12.2019 г. Община Севлиево не е допуснала просрочени задължения към доставчици.

 

Сподели: