Община Севлиево ще кандидатства по новата процедура „Патронажна грижа +“

Процедурата е за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, а целта на операцията е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности в отговор на безпрецедентните предизвикателства, свързани с разпространението на COVID-19.
Община Севлиево успешно приключи изпълнението на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Севлиево“- Компонент 2, по който бе подобрено качеството на живот на 168 лица с увреждания и възрастни хора в периода от 1 октомври 2019 г. до 1 януари 2021 г., като дейностите включваха закупуване на транспортно средство за мобилна работа, извършен първоначален и последващ подбор на потребители и персонал за предоставяне на интегрираните услуги, провеждане на обучение за назначения персонал, предоставени почасови (до 2 часа на ден) интегрирани здравно-социални услуги за период от 12 месеца на лица с увреждания и възрастни хора над 65-годишна възраст в невъзможност да се самообслужват, оказана психологическа подкрепа и консултиране на нуждаещите се потребители.
С изпълнението на този проект се постигна надграждане на съществуващи услуги и бе разработен механизъм на нова социална услуга – патронажна грижа, беше увеличен броят на лицата, които ползват социални услуги, като се подобри качеството на живот на възрастните хора и лицата с увреждания, чрез създадената мрежа от услуги в домашна среда.
Община Севлиево работи и по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Севлиево“ – Компонент 3., по който жителите на община Севлиево, които са в риск или в невъзможност сами да се справят, получават услуги по закупуване на храна, лекарства, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги.
Проектът подкрепя лицата, които са застрашени в най-голяма степен, както и тези, които са поставени под карантина за преодоляване на последиците от разпространението на СOVID-19. Дейностите са със срок на изпълнение до 15 юни 2021 г. и към момента такива услуги се предоставят на 101 ползватели от града и селата.
По новата процедура „Патронажна грижа +“ се дава възможност Община Севлиево да продължи да предоставя мрежа от услуги в домашна среда за хора с увреждания, които са в невъзможност за самообслужване, в риск от заразяване или поставени под карантина, както и да подкрепи социалните услуги, които са държавно делегирана дейност в справянето с актуалните нужди, свързани с превенция и ограничаване на разпространението на коронавируса и потребностите на уязвимите групи.
Допустимите целеви групи по процедурата са: служители, предоставящи социални и здравни услуги; служители на доставчици на социални услуги; потребители на социални услуги, делегирани от държавата дейности; хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност от самообслужване, лица над 54 г., други уязвими групи, вкл. лица поставени под карантина или от рисковите групи за заразяване с СОVID-19.
Проектът предвижда предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора; предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране; доставка на храна, хранителни продукти, продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция); транспорт на персонала, предоставящ патронажна грижа, от/до домовете на лицата; осигуряване на лични предпазни средства; въвеждане на мерки за дезинфекция на сградния фонд на социалните услуги, делегирани от държавата дейности; тестване на персонала и на потребителите на социалните услуги, делегирани от държавата дейности за COVID-19; въвеждане при необходимост на мерки за разделяне/изолиране на потребителите на услугите, в т. ч. и физическо разделяне/преграждане на помещения, допълнителни плащания на персонала за положен извънреден труд, осигуряване на компютърна техника, таблети, телефонни апарати и др.
Срокът за реално предоставяне на услугата и по двете направление е 12 месеца, а максималната стойност на проектното предложение за двете направления е в размер на 844 321,01 лв., като не се изисква съфинансиране.

Още по темата:

Сподели: