Общинските съветници приеха годишния отчет за касовото изпълнение на бюджета и отчета за средствата от ес на Община Севлиево през 2020 г.

За поредна година общината няма просрочени задължения
Общият обем на бюджета през 2020 г. възлиза на 33 416 404 лв. и 4 006 202 лв. реализирани проекти, финансирани от Европейски съюз, което образува общо отчетени средства от 37 422 606 лв. Общият обем на приходната част на бюджета за 2020 г. възлиза на 33 416 404 лв., като 57% (19 200 429 лв.) са постъпления за финансиране на делегирани от държавата дейности, а 43% (14 215 975 лв.) са приходите от местни дейности. В тях с най-голям относителен дял са постъпленията от Централен бюджет в обем от 28 257 404 лв., следван от трансфери между бюджетни сметки 11 958 414 лв. и този на реализираните собствени приходи от 8 891 094 лв.
Общият обем на приходите от собственост възлиза на 793 702 лв., в това число 596 365 лв. приходи от наеми на общинска собственост и 144 156 лв. – нетни приходи от продажба на стоки и услуги. Общото изпълнение на данъчните приходи е в размер на 3 942 964 лв. и представлява 44% от отчетените собствени приходи на Община Севлиево към 31 декември 2020 г.
Реализирано е и преизпълнение на данъчните приходи с 637 хил. лв. спрямо първоначално разчетените средства по бюджета. В състава на данъчните приходи най-голям е относителният дял на постъпленията от данък върху превозните средства, който възлиза на 1 824 952 лв., следван от данък върху недвижимите имоти – 1 340 493 лв., които формират 82% от общия обем на имуществените данъци в размер на 3 877 191 лв.
През 2020 г. като трансфер от МРРБ за подобряване водоснабдяването на населените места в община Севлиево са постъпили 6 399 384 лв. С ПМС за финансиране на обект „Източен водопроводен клон от ПСПВ „Стоките“ до разпределителна шахта при село Буря – село Добромирка – етап I, участък № 3″ са отпуснати 3 900 000 лв., като в последствие с ново Постановление, част от средствата в размер на 732 148 лв. са пренасочени за извършване на строително-монтажни работи при реализацията на проект „Реконструкция на улични водопроводи в централната част на град Севлиево”.
Средства в размер на 67 754 лв. през 2020 г. са постъпили от МС и за неотложни възстановителни работи на участък от път GAB 3180 при км 2+840 село Кастел, община Севлиево за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия. Предоставени са и 10 410 лв. за покриване на транспортни разходи по доставка на хляб и основни хранителни продукти в планинските райони и малките селища на общината. С ПМС са одобрени по бюджета на община Севлиево и 150 000 лв. за закупуване на нови диализни апарати за дейността на МБАЛ „Д-р Стойчо Христов“ ЕООД. С ПМС са одобрени допълнителни трансфери по бюджета на община Севлиево в размер на 4 480 000 лв. за ремонт на улици в град Севлиево и за изграждане на велосипедна алея в зоната за крайградски отдих.
Целево са получени средства в размер на 55 100 лв. за възстановяване на разходи, направени от общините за осигуряване на противоепидемични мерки за превенция и ограничаване разпространението на COVID-19. Неусвоените средствата от предоставените целеви трансфери за 2020 г. са прехвърлени като преходен остатък по бюджета за 2021 г.
Общия обем на разходите през 2020 г. възлиза на 33 416 404 лв., диференцирани по функционален признак. В обема на реализираните разходи е включено финансирането по единни разходни стандарти за делегирани от държавата дейности и разходите, финансирани с местни приходи. В делегирани от държавата дейности, отчетените разходи за 2020 г. са в размер на 19 200 429 лв., като с най-голям относителен дял са усвоените средства във функции „Образование“ и „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“. За дофинансиране са вложени 454 806 лв.
В местни дейности за 2020 г. е отчетен ресурс от 13 761 169 лв., като най-голям обем заема делът на разходите във функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“. За подпомагане дейността на спортните клубове на територията на община Севлиево през 2020 г. са предоставени субсидии в размер на 250 000 лв.
Разходите, извършени за погасяване на общинския дълг през 2020 г. са съобразени с критериите, разписани в чл. 32, ал. 1 от Закона за публичните финанси. През отчетния период са обслужвани два банкови кредита, единият от които е краткосрочен овърдрафт и към края на 2020 г. е погасен изцяло. Извършвани са плащания по заем от Фонда за органите на местно самоуправление в България „ФЛАГ” ЕАД, който също е приключен и се осъществява погасяването по ползван временен безлихвен заем от ПУДООС.
Със средства, финансирани от Разплащателна агенция към Държавен фонд „Земеделие“ и „Националния фонд“ са реализирани проекти, постъпилите средства, по които и извършените разходи са отразени по съответните дейности и параграфи в отчетите на Сметките за средствата от Европейския съюз. Общо извършените разходи са в размер на 4 006 202 лв., от които 3 049 248 лв. са капиталови разходи. Общият обем на инвестиционните разходи за предходната 2020 г. достигна 6 351 457 лв., като с най-голям дял от 2 950 065 лв. са инвестициите във функция „БКС и опазване на околната страна”, 982 120 лв. във функция „Образование“, 636 645 лв. във функция „Икономически дейности“.
В съответствие с предприетата политика за финансова устойчивост, увеличаване на приходоизточниците, повишаване събираемостта на данъчни и неданъчни приходи, както и оптимизиране на разходните показатели, към 31 декември 2020 г. за поредна година Община Севлиево не е допуснала просрочени задължения към доставчици.
Отчетът за касово изпълнение на бюджета на Община Севлиево за 2020 г. е разработен по пълна единна бюджетна класификация, в съответствие с нормативните разпоредби. Видно и от одитния доклад, Сметната палата изразява мнение, че консолидираният годишен финансов отчет дава вярна и честна представа за финансовото състояние на Община Севлиево към 31 декември 2020 г., в съответствие с приложимата обща рамка за финансово отчитане в публичния сектор.

Още по темата:

Сподели: