Онлайн конкурс за коледна картичка

 1. ЦЕЛ: Конкурсът е насочен към деца и младежи на територията на общината на възраст от 6 до 18 години. Има за цел да провокира желание у подрастващите да изработят коледна картичка, която да зарадва самотен човек от община Севлиево. Участниците в конкурса ще бъдат ангажирани в дейност, която ги насочва към положителен модел на поведение и разбиране на другия. Дейността цели и превенция на асоциалното поведение на малолетните и непълнолетните.
 2. ОРГАНИЗАТОР: Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Севлиево, подпомагана от Младежки център – Севлиево.

III.РЕГЛАМЕНТ:

 1. Конкурсът е индивидуален. Груповите творби няма да бъдат класирани за награди.

2.Възрастови групи:

 • Първа възрастова група – от 6 до 10 години;
 • Втора възрастова група – от 11 до 13 години
 • Трета възрастова група – от 14 до 18 години.

3.Изисквания към оформлението на картичките:

 • снимка на изработената коледна картичка jpeg формат и размер не по-малък от 2 MB;
 • всяка картичка да е придружена с коледно пожелание;
 • към всяка картичка да бъдат посочени имената, възрастта на участника, детско/учебно заведение или социална услуга за деца/младежи и точен адрес. При изпращане на коледната творба задължително условие е и да се посочи телефон за контакт с участника (негов родител/учител/настойник/попечител).
 • Картичка, за която не са посочени всички данни не може да бъде класирана.
 1. КРАЕН СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА КАРТИЧКИТЕ: 18.00ч. на 10.12.2021г. на електронен адрес: mladejkicentar_sevlievo@abv.bg.

5.Награждаване:

Тричленно жури ще оцени постъпилите картички. На официалната Фейсбук страница на Младежки център – Севлиево ще бъде публикуван албум с всички творби, участващи в конкурса и на събралата най-много положителни реакции ще бъде връчена специална награда.

Ще бъдат присъдени първа, втора и трета награда във всяка възрастова група, награда за най-оригинално пожелание и поощрителни награди.

Отличените на първо място във всяка възрастова група картички ще бъдат отпечатани и предоставени на социални услуги за възрастни хора, социален патронаж и кметства от общината.

Ще бъде присъдени и специални награди както следва:

 • на МКБППМН – Община Севлиево, която по традиция ще бъде отпечатана и ще е празничен поздрав за членовете и партньорите на Местната комисия;
 • на Младежки център – Севлиево – избрана чрез гласуване на Фейсбук страницата на Младежки център – Севлиево.

На страницата на Община Севлиево ще бъде публикуван окончателният протокол с класирането на участниците в конкурса.

Наградите ще бъдат изпратени по куриер за сметка на организаторите.

 

Още по темата:

Сподели: