Отчитат проекта за ремонт, обзавеждане и оборудване на Дневния център за деца и младежи с увреждания

На 17 декември /понеделник/ от 11:30 часа в зала 200 на Община Севлиево ще се проведе заключителна пресконференция по проект „BG16RFOP001-5.001-0036-C01 „Ремонт, обзавеждане и оборудване на „Дневен център за деца и младежи с увреждания“ за разширяване на дейностите по ранна интервенция на уврежданията”, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Община Севлиево използва средства по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020, Процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация  на грижите на деца“ № от ИСУН BG16RFOP001-5.001-0036-C01 от 02.08.2018 г.

По време на пресконференцията екипът за управление на проекта ще представи изпълнените дейности, както и целите за подобряване услугите на Ранна интервенция на уврежданията и родителски умения.

Проектът е на стойност е 99 882.50 лв.

Още по темата:

Сподели: