Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Севлиево

От началото на октомври Община Севлиево започна изпълнението на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Севлиево“. Проектът е с  №ВG05М90Р001-2.040-0014-С01 и се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Първите три месеца от изпълнението на проекта са предвидени за подготовка по  предоставянето на услугата. За целта Община Севлиево ще проведе подбор на персонал, в резултат на който ще бъдат назначени координатор, социален работник, психолог, медицински специалисти и асистенти

Патронажната грижа ще се предоставя в дома на потребителя от мобилен екип специалисти в рамките на до 2 часа дневно с продължителност и дейности, определени  съгласно индивидуалната оценка на потребителя. Право да кандидатстват за включване в услугата, след обяваване на срока за това, ще имат граждани, които отговарят на няколко изисквания. На първо място те трябва да са пълнолетни лица с различни по тежест увреждания, посочени в експертните решения на ТЕЛК, които пречат на самостоятелния им начин на живот. Тези лица трябва да се нуждаят от наблюдение на физиологични показатели, извършване на медицински манипулации, назначени от лекар в домашна среда.

По проекта могат да кандидатстват и хора без експертно решение от ТЕЛК над 65 г., които са без близки с постоянен или настоящ адрес на територията на Община Севлиево. Ще се подкрепят самотноживеещите лица, които не могат да се справят сами в ежедневието си и се нуждаят от медицинско наблюдение, психологическа подкрепа, подпомагане в ежедневно-битовите дейности. Целта е да се предотврати постъпването на тези хора в социална институция, а грижите за тях да продължат в собствения им дом. По проектът могат да кандидатстват и хора с различни хронични заболявания, изискващи контрол на физиологичните показатели, медицински манипулации, психологическа помощ и подкрепа в извършване на ежедневни дейности.

Предвидено е интегрираната мобилна здравнo-социалнa услуга „Патронажна грижа“ да бъде предоставяна на 137 лица за срок от 12 месеца. Услугата ще се предоставя от 1 януари 2020 г. като, в рамките на проекта, същата ще бъде безплатна за потребителите.

Екипът на услугата ще се помещава в Домашен социален патронаж – град Севлиево. С дейностите по проекта Община Севлиево цели да създаде нов модел за предоставянето на здравни и социални услуги чрез тяхното интегриране. Така ще се постигне по-добро качество на живот за 137 лица с увреждания и възрастни хора на територията на общината.

Сподели: