По проект санират сградата на Общинската администрация

Одобреният проект се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. и ще подобри жизнената среда за хората, а и ще намали консумацията на енергия в сградата

Кметът на Община Севлиево д-р Иван Иванов подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на регионалното развитие и благоустройството за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административната сграда на Община Севлиево. Договорът бе подписан на 6 март 2019 г., а проектът е на обща стойност 1 138 213.31 лв. Средствата за въвеждане на мерки за енергийна ефективност са предоставени по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. (ОПРР).

Целта на проекта е да се повиши енергийната ефективност на административната сграда на Община Севлиево, с което да се постигне намаляване на разходите за енергия, подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградата и осигуряване на условия на работна среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие. Изпълнението на проекта ще допринесе за достигане най-малко клас на енергопотребление „С“; намаляване на разходите за енергия и по-високо ниво на енергийната ефективност. Това ще допринесе за намаляване на крайното енергийно потребление, както и за понижаване на емисиите на парникови газове в малките градове.

Чрез изпълнението на проекта Община Севлиево ще спомогне за постигането на индикативните национални цели за пестене на енергия за 2020 г., заложени в Националния план за действие за енергийна ефективност 2014-2020 г. Безвъзмездната финансова помощ е осигурена по приоритетна Ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“, процедура „Енергийна ефективност в периферните райони – 2“, на ОПРР. „С изпълнението на този проект ще подобрим жизнената среда не само за работещите в Община Севлиево, но и за гражданите, които посещават общината. Радвам се, че Управляващият орган на програмата одобри именно нашия проект за енергийна ефективност. Благодарение на него ние ще спомогнем за постигането на енергийните цели на страната ни като цяло“, сподели при подписването на договора кметът д-р Иван Иванов.

Оценката и класирането от Управляващия орган бяха извършени на конкурентен принцип между 28 допустими кандидати – общини, като Община Севлиево участва с две проектни предложения – „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административната сграда на Община Севлиево“ и „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Районно управление – Севлиево, към ОД на МВР – Габрово”. Второто проектно предложение не събра необходимият брой точки и не получи финансиране от Управляващия орган.

Сподели: