Приемат заявления за почасова патронажна грижа за възрастни хора

Община Севлиево започна процедурата за подбор на кандидат потребители за ползване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги. Дейностите се извършват по проект №BG05M9OP001-2.040-0114-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Oбщина Севлиево“.

Необходимите документи за кандидатстване по процедурата са качени на интернет страницата на Община Севлиево. На място в Общината можете да получите и допълнителни разяснения за услугата. Приемът на документи ще продължи до 29 ноември тази година.

Патронажната грижа ще се предоставя в дома на потребителя от мобилен екип специалисти в рамките на до 2 часа дневно с продължителност и дейности, определени, съгласно индивидуалната оценка на потребителя. Право да кандидатстват за включване в услугата имат гражданите, които отговарят на няколко изисквания. На първо място те трябва да са пълнолетни лица с различни по тежест увреждания, посочени в експертните решения на ТЕЛК, които пречат на самостоятелния им начин на живот. Тези лица трябва да се нуждаят от наблюдение на физиологични показатели, извършване на медицински манипулации, назначени от лекар в домашна среда.

По проекта могат да кандидатстват и хора без експертно решение от ТЕЛК, които са на възраст над 65 г. и нямат близки с постоянен или настоящ адрес на територията на община Севлиево. Предвидена е и подкрепа за самотно живеещите, които не могат да се справят сами в ежедневието си, а се нуждаят от медицинско наблюдение и подпомагане в ежедневните им дейности.

По проекта могат да кандидатстват и хора с различни хронични заболявания, изискващи контрол на физиологичните показатели, медицински манипулации, психологическа помощ и подкрепа в извършване на ежедневни дейности. От патронажните грижи ще могат да се възползват и лица, претърпели оперативна интервенция или хоспитализация, нуждаещи се от краткосрочно наблюдение и здравни грижи.

Предвидено е интегрираната мобилна здравнo-социалнa услуга „Патронажна грижа“ да бъде предоставяна на 137 лица за срок от 12 месеца. Услугата е безплатна за потребителите и стартира от 1 януари 2020 г.

Сподели: