След одит, временно спряха сертификата на ДЛС Росица

В периода 21-22 август 2017 год на ДЛС Росица е извършен годишен сертификационен одит от независим сертифициращ орган, съобщават от Северноцентрално държавно предприятие – Габрово. В ловното стопанство са установени 6 големи и 1 малко несъответствия с Местно адаптирания стандарт на CUC за оценяване управлението на гори в България. В случай на установяване на 5 или повече големи несъответствия при годишен одит, какъвто е случаят на ДЛС Росица, валидността на сертификата временно се прекъсва. Спирането на сертификата е стандартна процедура и това не означава, че сертификатът е отнет. След заключителната среща от одита, ДЛС Росица има на разположение 3 месеца за да отстрани повдигнатите несъответствия. Предстои ръководството но СЦДП ДП Габрово да проведе среща с директора на ДЛС Росица инж. Иван Степанов и служителите, отговорни за сертификацията в поделението. На нея ще бъдат набелязани спешни мерки за подобряване работата на ловното стопанство и дейностите в държавните горски територии.

Временното спиране на сертификата не променя по същество работата в държавното ловно стопанство. И към днешна дата ДЛС Росица работи, спазвайки изискванията на горската сертификация.

В официално съобщение от предприятието заявиха:

„Сертификацията е доброволен процес, залегнат в националното ни законодателство, а желанието и действията на ДЛС Росица и СЦДП ДП Габрово по запазването на сертификата е ясен знак, с който искаме да покажем на потребителите на дървесина и обществеността, че дървесината, която те ползват е от законен произход и от гори, които се управляват отговорно. Прилагането на горската сертификация, осигурява икономически изгодно ползване при спазване на законността на дейностите в горите, защита на интересите на работниците и местното население, опазването на околната среда и съхраняване на биоразнообразието.“

Сподели: