Собствениците на земи, през които преминава велоалеята, ще бъдат обезщетени

Общинският съвет в Севлиево одобри подробен устройствен план-парцелиран план за транспортната техническа инфраструктура за обект “Веласипедна алея в зоната за крайградски отдих” с трасе през парк “Черничките”, общински път “Габровско шосе” и южната крайречна зона на река Росица в землището на град Севлиево. Решението се отнася за продължаването на вече съществуващата велосипедна алея с нови етап II и етап III.
Засегнати напълно или частично от плана са шест имота – частна собственост, за които ще се пристъпи към отчуждаване. Необходимата площ за велосипедната алея не може да бъде осигурена по друг начин, освен чрез придобиване на въпросните имоти. Общата стойност на шестте имота възлиза на 21 614 лв.

Сподели: