Фонд „Земеделие“ подкрепя развитието на пчеларството

Снимка: pixabay.com

Държавният фонд „Земеделие“ изплати държавна помощ de minimis в подкрепа на 4 088 пчелари. Помощта е утвърдена в началото на декември и бюджетът по нея е 3 500 000 лева, съобщават от фонда.

Подпомагат се пчелари, които притежават минимум 20 пчелни семейства и през 2018 г. са реализирали качествен пчелен мед в съответствие със Закона за пчеларството и Наредба за изискванията към пчелния мед, предназначен за консумация от човека. Помощта се предоставя на земеделски стопани, занимаващи се с първично производство на селскостопанска продукция – физически лица, еднолични търговци, юридически лица и кооперации, отглеждащи пчелни семейства, които са регистрирани като земеделски стопани.

Помощта е част от годишния разход за подхранване на пчелно семейство и се предоставя с цел компенсиране разходите за извършеното зазимяване, както и за справяне с последствията от неблагоприятните климатични условия, довели до ниски добиви на пчелен мед.

Общият размер на подпомагането за един земеделски стопанин не може да надхвърля левовата равностойност на 15 000 евро ( 29 337.45 лв.) за период от три данъчни години (2016 г. – 2018 г.). Размерът на помощта на пчелно семейство e определен на база допустимите за подпомагане бенефициентии и заявен брой пчелни семейства, в рамките на утвърдения бюджет по схемата за подпомагане.

Още по темата:

Сподели: