Ще санират още сгради в Севлиево, приемът на документи е до февруари 2020 г.

Процедурата и подробностите за кандидатстване по програмата „Енергийна ефективност в периферните райони – 3” вече са обявени на сайта на Община Севлиево. Основните допустими дейности са насочени към изпълнение на мерки за енергийна ефективност в допустими за финансиране публични сгради на държавната и общинската администрация, както и към общински сгради от образователната, културната и социалната инфраструктура, и в многофамилни жилищни сгради.

Допустими жилищни сгради за енергийно обновяване са: многофамилни жилищни сгради, без ограничение в броя на самостоятелните обекти, които са масивни сгради и са проектирани преди 26 април 1999 г., в 28-те града от 4-то йерархично ниво; многофамилни жилищни сгради с жилищно предназначение, без ограничение в броя на самостоятелните обекти, строени по индустриален способ: едропанелно жилищно строителство; пакетно-повдигани плочи; едроплощен кофраж; пълзящ кофраж и разновидностите им.

Сдруженията на собствениците кандидатстват пред Община Севлиево, като подават заявления за интерес и финансова помощ (Приложение №6), заедно с приложенията към тях.

Съгласно насоките за кандидатстване по настоящата процедура, на собствениците няма да се възстановяват разходите за: обследване за енергийна ефективност; валиден сертификат за енергийни характеристики на сградата, изготвен по реда на чл. 48 от ЗЕЕ; технически паспорт, изготвен в съответствие с изискванията, определени в глава трета на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите; технически/работен или идеен проект за допустимите за финансиране дейности, съгласно ЗУТ и Наредба №4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

Информация за процедурата, начина на кандидатстване и образците на необходимите документи е налична и на официалния сайт на Община Севлиево.

Въпроси по кандидатстването и изискванията по настоящата процедура, могат да се задават на: Петър Бончев – мл. експерт „Управление на проекти и регионално развитие“ на тел: 0675/396 175; 0878622 309, p.bonchev@sevlievo.bg и Цветелина Пенчева – гл. специалист „Архитектурно строителен контрол“ на тел. 0675/396 175; 0886756633, ts.pencheva@sevlievo.bg.

 

Още по темата:

Сподели: