21 май – Европейски ден на мрежата от защитени зони Натура 2000

Денят на мрежата Натура 2000 се отбелязва съгласно специална декларация, подписана през 2017 г. от Европейската комисия, Европейския парламент, Председателството на Съвета и Комитета на регионите.
Натура 2000 е общоевропейска мрежа, съставена от защитени зони, целяща да осигури дългосрочното оцеляване на най-ценните и застрашени видове и местообитания за Европа в съответствие с основните международни договорености в областта на опазването на околната среда и биологичното разнообразие. Днес Натура 2000 успешно допринася за опазването на уникалното природно наследство, с включените в мрежата повече от 27 000 обекта на територията на Европейския съюз и моретата.
Национален парк „Централен Балкан“ е включен в мрежата Натура 2000 като едноименна защитена зона с код BG0000494. „Централен Балкан“ е защитена зона и по двете директиви – за птиците и за местообитанията, и се припокрива напълно с територията на Националния парк. Защитената зона „Централен Балкан“ е създадена с цел да опази площта и естественото състояние на природни местообитания и на местообитания на видове (растителни и животински) и техните популации, предмет на опазване в нейните граници. Сред опазваните ценни природни местообитания са различни типове букови гори, богати на видове гори върху сипеи и стръмни склонове, специфични богати тревни съобщества на безлесната зона и много др. Тук отлични условия за живот и размножаване намират кафявата мечка и европейския вълк, балканската дива коза, сърни и благородни елени. Сред обектите на закрила в зоната са и множество видове птици като безпогрешните ловци – скалния орел, малкия орел и белоопашатия мишелов, господарите на нощта – уралската улулица, пернатоногата кукумявка и бухала, санитарите на гората – черния, пъстрия и белогръбия кълвач, както и потайните планински кеклик, лещарка и горска бекасина.

Снимка: moew.government.bg

Още по темата:

Сподели: