55 души ще получават услугата лична помощ на Общината през септември

55 души ще получават услугата лична помощ на Община Севлиево през септември. Нуждаещите се лица са заявили това през август в общинската администрация, а от началото на този месец за тези хора се грижат 57 специално обучени асистенти.

Община Севлиево, която е доставчик на личната помощ, напомня на заинтересованите граждани, че заявления за ползване на услугата се приемат целогодишно. За тази цел хората, които имат право на такава помощ, трябва да разполагат с направление с определен брой часове, изготвено от Дирекция „Социално подпомагане“ – град Севлиево.

Заявлението за ползване на лична помощ се подава по образец, лично или чрез упълномощено лице до кмета на общината по настоящ адрес. Заявителят декларира, че няма да получава друга подкрепа за тези свои потребности за периода, през който ще му бъде осигурена лична помощ.

Лицето с увреждане може да избере и асистент, който да го обслужва. Ако не бъде посочен такъв, Община Севлиево предлага асистент, който е преминал събеседване и фигурира в отредения за целта регистър. Заявлението, с придружаващите го документи, се приема от общинската администрация в стая 310. Всеки желаещ може да получи образец на заявлението в Центъра за услуги и информация на гражданите в стая 110 или да го изтегли от сайта на Община Севлиево.

Желаещите да станат асистенти трябва да отговарят на няколко условия – да са дееспособни лица, да не са под запрещение или осъждани, както и да не са им налагани мерки за защита според Закона за защита от домашното насилие. Повече информация по темата може да получи всеки на телефон 0675/ 396 216.

Сподели: