6 детски градини и 3 училища са напълно ремонтирани по проект на Община Севлиево

От реализирането на проекта се ползват над 2000 деца и ученици и 300 учителя и помощен персонал

Проектът обхвана сградите от образователната инфраструктура на град Севлиево, с което значително се подобриха условията за обучение в СУ „Васил Левски“, Основно училище „Христо Ботев“, Основно училище „Стефан Пешев“, детска градина „Радост“ 1, детска градина „Слънце“ 3, детска градина „Щастливо детство“ 1, детска градина „Щастливо детство“ 2, детска градина „Слънце“ 1 и детска градина „Пролет“ 2.

Изпълнените дейности: поставяне на топлоизолационна система и цветна екстериорна мазилка на външните стени на сградите, монтаж на PVC дограма и подмяна на отоплителни системи и осветителни тела; топло и хидроизолация на покриви и монтаж на нови мълниезащити. До всички сгради е осигурена достъпна среда за хора със затруднена мобилност чрез монтирани подемни съоръжения и рампи.

Постигнатите резултати от проекта са: намалени разходи за енергия, подобрени експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградите и създадена по – добра и привлекателна учебна среда за деца, ученици и персонал в учебните заведения.

Това е най – мащабният проект за обновяване на сградния фонд на училища и детски градини в град Севлиево. С реализирането на проекта се постига една от основните цели на Общината да бъдат обновени и санирани сградите на образователната инфраструктура в града.

Подобриха се условията на отглеждане, възпитание и образование на децата и учениците и персонала в детските градини и учебните заведения. Постигна се по – ефективно и устойчиво управление на ресурсите в сферата на образованието. Подобрен бе достъпът до сградите и се повишиха възможностите на хората със затруднена мобилност да се възползват от предлаганите образователни услуги, което пряко влияе на тяхното социално включване.

От реализирането на проекта се възползват над 2000 деца и ученици и 300 учителя и помощен персонал. Вложените мерки за енергийна ефективност спомагат за адаптиране на образователната и работна среда към климатичните изменения и ще отговорят на нуждите за енергийно обновяване на сградния фонд, както и за подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградите. По – високото ниво на енергийна ефективност пряко допринеся за намаляване на крайното енергийно потребление и косвено – за намаляване на емисиите на парникови газове.

Проектът е на стойност 4 625 041,38 лв. и се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове на периферните райони“.

Сподели: