Oбщина Севлиево ще кандидатства с проект за подобряване на условията в дома за стари хора в Добромирка

Община Севлиево управлява Дом за стари хора в село Добромирка. За реформиране на дома и постигане съответствие на предоставяната от общината резидентна грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст със стандартите за качество на тази услуга е приет план за реформиране, съгласно който за подобряване на качеството на предоставяните грижи е необходимо първо да се подобри материалната база, за да отговаря на изискванията, разписани в Наредбата за качество на социалните услуги.
Община Севлиево подготвя проектно предложение, с което да кандидатства по процедура „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“, която се реализира в рамките на компонент „Социално включване“ от Националния план за възстановяване и устойчивост, Инвестиция: „Модернизиране на дългосрочната грижа“, Компонент 1 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на грижата за възрастните хора и хората с увреждания“, Подкомпонент 1.2 „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“.
Целта на процедурата е съществуващите домове за стари хора да се приведат в пълно съответствие с изискванията на стандартите за качество на резидентната грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст по отношение на специализираната среда за предоставянето на услугата. Проектното предложение е съобразено с условията в насоките за кандидатстване и изискванията на стандартите за качество на специализирана социална услуга резидентна грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст без увреждания.

Още по темата:

Сподели: