Проведе се семинар на тема „Емпатия и ненасилствена комуникация в подкрепа на специалисти, работещи с деца с поведенчески проблеми“

Във връзка с повишаване квалификацията на членове на МКБППМН – гр. Севлиево, ръководителите на помощни органи и обществени възпитатели към нея, подкрепа на родители и в изпълнение на заложените меропроятия в Програмата за дейността на Комисията през 2017 г., на 27 април МКБППМН – Община Севлиево организира обучение по емпатия и ненасилствена комуникация в две части: обучителен семинар на тема „Емпатия и ненасилствена комуникация в подкрепа на специалисти, работещи с деца с поведенчески проблеми“; вечерен семинар на тема „Ненасилствена комуникация за родители“.

Лектор бе Емилия Илиева-Крайнова, обучител по ненасилствена комуникация и емпатия, създател и основен водещ на Communication Academy и Communication Academy Business. Понастоящем голяма част от дейността и е насочена към учители, родители и педагози, които благодарение на разбирането си за ненасилствената комукация и практиката на емпатията успяват да изграждат взаимоотношения, в които има повече взаимно разбиране, уважение и съпричастност.

В обучителния семинар участие взеха 27 специалисти, членове на МКБППМН, ръководителите на помощни органи и обществени възпитатели към нея, както и представители на институции, работещи с и за деца – Дирекция „Социално подпомагане“, Център за обществена подкрепа, училищата на територията на община Севлиево. Г-жа Илева акцентира върху това, че взаимоотношенията между деца и специалисти от различно естество, които по дефиниция са призвани да помагат, могат да придобият друга интензивност и качество на свързване на нивото на емоциите и потребностите вместо на нивото на проблемите и тяхното преодоляване чрез емпатията, която по същността си е умението да помагаш на другите, без да се стремиш да помагаш. Семинарът бе разработен на база метода на ненасилствена комуникация (ННК) на американския психолог д-р Маршал Розенберг, включващ в себе си принципите на хуманистичната школа на Карл Роджърс.

Основополагащо за ненасилствената комуникация е, че зад думите и действията на хората стоят техни потребности и ако искаме да променим дадено поведение е нужно да разберем каква дълбока потребност го мотивира. Акцент в обучителния семинар бе дискусията и отработването на подходи за свързване по конкретни случаи от практиката на участниците. Целта на втората част – семинарната вечер за родители бе да ги подпомогне: да отглеждат и възпитават своите деца, като зачитат както техните, така и своите потребности; да предадат на децата си умението да общуват чрез уважение, зачитане, съпричастност, разбирателство и сътрудничество; да развиват в тях емоционална грамотност. Част от въпросите, на които родителите съвместно с лектора търсиха отговори бяха: как да изграждаме качествена връзка с децата си, как да слушаме децата без да ги осъждаме, как да изграждаме семейна култура на сътрудничество, как да разрешаваме конфликти, така че потребностите на всички да са зачетени, как да се подкрепяме в ролята си на родители.

Още по темата:

Сподели: