Най-високи заплати в областта вземат заетите в създаване и разпространение на информация и творчески продукти и далеко- съобщения

През четвъртото тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата e 1 031 лв. и нараства спрямо третото тримесечие с 5.0%. Най-голямо увеличение има в „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – с 15.3%, „Образование“ – с 13.9%, „Други дейности“ – с 6.8%, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения“ – с 6.5%  и „Строителство“- с 5.8%.

През четвъртото тримесечие  средната месечна работна заплата нараства със 7.2% спрямо четвъртото тримесечие на 2017 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“, „Професионални дейности и научни изследвания“, и „Транспорт, складиране и пощи“.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през четвъртото тримесечие на 2018 г. са: „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко- съобщения“ – 2 369 лева,  „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – 1 205 лева, Селско, горско и рибно стопанство“ – 1 202 лева.

Заплатите в частния сектор изпреварват по ръст тези, от публичния. С месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2018 г. в обществения сектор нараства със 7.1%, а в частния – със 7.3%.

В сравнение с останалите области на страната, по показателя средна месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2018 г., област Габрово се нарежда на 6-то място. Най-висока средна месечна работна заплата получават наетите в област София (столица) – 1 582 лв., а най-ниска – в областите Видин – 763 лв., Благоевград – 771 лв. и Кюстендил – 805 лв.

Още по темата:

Сподели: