Работодателите гледат да си спестят последната заплата при уволнение или напускане

Най-често работещите се жалват до Инспекцията по труда при прекратени трудово-правни отношения. През второто тримесечие на т. г. в Дирекция „Инспекция по труда“ – Габрово са постъпили 35 сигнали за нарушения на трудовото законодателство, от които 3 анонимни. Анализът показва, че проблемите са предимно  за неизплатени последни трудови възнаграждения или обезщетения. Друга  част от оплакванията са свързани с проблем при документите – липса на заповед за прекратяване или невърната трудовата книжка. От всички постъпили сигнали, само един се отнася до осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд.
По всички сигнали, по които Дирекция „Инспекция по труда“ – Габрово има компетентност, са извършени проверки и са наложени принудителни административни мерки, задължаващи работодателите да отстранят допуснатите нарушения. Дирекция „Инспекция по труда” – Габрово изнесе тези даннни на заседание на  Областния съвет по условия на труд. От тях се вижда, че през второто тримесечие на годината има увеличаване дела на проверки, увеличава се и броят на предприятията проверени за първи път. При констатираните нарушения се наблюдава намаляване през второто тримесечие в сравнение с първото – от 1074 на 847. 26 сигнала са подадени от граждани и касаят проблеми, свързани с трудово-правните отношения и условията на труд. Запазва се тенденцията от последните години, най-голям процент от констатираните  нарушения по здравословни и безопасни условия на труд да се отнасят до вътрешно фирмена организация за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Констатираните нарушения по безопасност на труда за полугодието са 252а по хигиена на труда 191. Поради високия риск, приоритет за Дирекция „Инспекция по труда“ – Габрово е извършването на контрол на строителните обекти. През второто тримесечие са проверени 51 обекта, в следствие на което са отстранени от работа 5 лица, поради това, че при проверката са установени да работят без лични предпазни средства. За констатирани нарушения, които представляват опасност за здравето на работещите, с акт за спиране са спрени 3 строителни обекти.

Сподели: