85 работодатели от областта посочиха кадрите, от които имат нужда

85 работодатели от областта са участвали в проучването за потребностите им от работна сила, съобщи заместник областният управител Мария Пенева, която изказа благодарност към всички, които са се включили в пилотното проучване  на Агенцията по заетостта и с това са показали реална ангажираност към политиката по заетостта и подчерта, че усилията на всички в този процес трябва да бъдат обединени и водени от един общ резултат – развитието на региона. Пенева припомни, че то се провежда на основание чл. 10, ал. 2 от Закона за насърчаване на заетостта, съгласно който Комисията по заетост към Областния съвет за развитие участва пряко в провеждане на изследването. В качеството на регионален орган по заетостта са осъществени необходимите организационни и координационни дейности, съгласно законовите и нормативни регламенти.

Обобщение на анкетното проучване направи директорът на Бюрото по труда Лена Енева, която представи действията по стартиране и провеждане на кампанията, трудностите по време на провеждане на анкетата и начини за тяхното преодоляване, както и изводи и препоръки, около които се обединиха всички членове на Комисията. Коментирани бяха и конкретните резултати. В утвърдената днес информация, Комисията предлага намаляване обема на анкетата чрез окрупняване на част от поставените въпроси, да се увеличи времевата дистанция между заложените две анкетни проучвания в рамките на една календарна година, както и да се регламентира начинът, по който работодатели, безработни лица и институции ще имат достъп до обобщените данни и до решенията, които институциите на държавно и местно ниво ще вземат на база резултатите от анкетирането и резултатите от тези решения.

Анкетата се провежда за пръв път тази година. Целта е да се получи реална и конкретна информация за обхвата, професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените от работодателите кадри. Резултатите от анкетата ще послужат за определяне на по-нататъшните приоритети на областната политика по насърчаване на заетостта и в сферата на образованието и обучението, в съответствие с приоритетите на областната стратегия за развитие и на регионалните, областните и общинските планове за развитие. Обобщената на национално ниво информация от проведеното проучване ще се използва при формиране на приоритетите на националните стратегически документи и ежегодно утвърждавания Национален план за действие по заетостта.

 

Сподели: