Все повечето нови дела и по-голямата натовареност на съдиите не влошават качеството на правораздавателната дейност

През последните години в районните съдилища от Габровски съдебен окръг се очертава тенденцията за увеличаване на постъплението от нови дела. В Районния съд в Севлиево през миналата година са били образувани 2 108 дела, повече отколкото през 2016 г.

Данните в Годишния доклад за дейността на съдилища в района на Габровски окръжен съд през 2017 година показват и повишаване на натовареността на съдиите в районните съдилища в Севлиево, Дряново и Трявна, като най-отчетливо, в сравнение с предходните години, е увеличението в Районен съд – Дряново.

По време на събранието на съдиите от Окръжен съд – Габрово и от районните съдилища в Габрово, Севлиево, Трявна и Дряново, Янко Янев – административен ръководител – председател на Апелативен съд – Велико Търново, изказа задоволство от работата на съдиите в съдебния район, подчертавайки постигнатите отлични резултати по отношение срочността и качеството на правораздаване.

Свършените през отчетния период дела в четирите съдилища са общо 879, от които 582 граждански и 297 наказателни. Запазват се високите показатели за срочност, постигнати и през предходните години. Добър атестат за дейността на съда е и по-малкият брой останали несвършени дела в края на годината.

Отчетният период бележи много добри резултати и по отношение законосъобразността на постановените съдебни актове. През годината са обжалвани или протестирани общо 151 присъди, определения и решения, като процентът на обжалваните, спрямо общия брой постановени актове, е по-нисък в сравнение с предходните периоди. Традиционно добри са показателите и от въззивната и касационна проверка на обжалваните дела, като се отчита висок процент потвърдени от по-горните инстанции актове. Тези данни обосновават извода за добро качество на правораздавателната дейност в Окръжния съд, каквато оценка се съдържа и в Актовете за резултатите от извършените през отчетната година проверки от Инспектората към Висшия съдебен съвет и от Апелативен съд – Велико Търново.

Още по темата:

Сподели: