В Областната администрация – Габрово улесняват извършването на услуги за гражданите и бизнеса

Посетителите на Областната администрация в Габрово се обслужват максимум до 10 минути. За доброто управление на дейността и доброто административно обслужване свидетелства фактът, че не са постъпили жалби и сигнали за качеството на административното обслужване през 2018-та година. А главният експерт „Човешките ресурси и административното обслужване“ Донка Гутева бе включена в междуведомствена работна група към Министерски съвет. В тази работната група участваха още двама специалисти от администрацията: Николай Петров – директор на дирекция АПОФУС и Ивайло Карабойко IT специалист. Целта им бе да направят анализ на възможностите и да предложат мерки за намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса при предоставянето на административни услуги от областните администрации. Работата на групата доведе до оптимизирани всички услуги, както и намаляване броя на документите, предоставяни от заявителите.

В Центъра за услуги и информация на Областна администрация – Габрово бе поставено ПОС-терминално устройство. Потребителите на услуги ползват и различни канали за информация: интернет страницата на администрацията, информационно табло в сградата, по телефона, запитване по електронна поща. Работното време е без прекъсване от 09:00 ч. до 17:30 часа. От 1 ноември м.г. Областна администрация – Габрово преустанови изпращането на документи на хартиен носител до администрациите, участници в Система за електронен обмен на съобщения (СЕОС). Целта е всички държавни администрации да преустановят обмена на хартиени документи помежду си. По силата на закона те вече са длъжни да си изпращат само електронна кореспонденция, като целта на мярката е да се намали корупцията и административната тежест за бизнеса и гражданите. Нововъведението ще улесни работа на държавните структури, като косвено ще се отрази и на бизнеса, и гражданите.

Още по темата:

Сподели: