ИНЖ.МИРОСЛАВ БАНКОВ:”ЗА ПЕРИОДА ОТ 2013 ДО 2019 Г. СА РЕАЛИЗИРАНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ВИК ПРОЕКТИ ЗА БЛИЗО 34 МЛН.ЛВ.”

В поредица от публикации в.”Росица” припомни, че проблемите с водоснабдяването на Севлиево имат близо 100-годишна история. През всичките тези години местната власт е правила опити да ги решава – едни успешни, други не толкова. И доказателството за това са водните режими, на които жителите на общината са били подложени. През последните 8 години местната власт в Севлиево също предприе стъпки за решаването на проблема, не като влага инвестиции в нови съоръжения, а като подмени старите, за да не изтича питейната вода от тях. Какъв е резултатът, коментира за в.”Росица” инж. Мирослав Банков, ВиК експерт към Община Севлиево, ръководител на проекта за подмяна на довеждащите водопроводи.
-Г-н Банков, вече стана ясно, че Приемателната комисия прие без забележки изпълнението на проекта за реконструкция на довеждащия водопровод от ВЕЦ „Видима” до ПСПВ – с. Стоките. Има издаден Акт 16, което означава, че ще бъде издадено и разрешение за ползване на строежа. Той вече се ползва още от есента, когато приключиха всички строителни работи. Какъв е ефектът от реализирането на този проект и как се усеща от жителите на Севлиево?
-Прекият ефект за жителите на населените места от община Севлиево, община Габрово и община Дряново, които се водоснабдяват от централните водоизточници в Балкана, посредством двата транспортни водопровода (Източния и Западния), са допълнителните 60 л/сек, които още от късната есен на 2018 г. вече започнаха да постъпват в Пречиствателната станция.
Косвеният ефект касае експлоатацията на този водопровод след реконструкцията на територията на община Севлиево и се изразява в два аспекта – липса на аварии и липса на загуби по трасето на целия довеждащ водопровод. Това се доказва от измервателните уреди в началото на Севлиевския участък на водопровода и на входа в ПСПВ – с. Стоките. Данните от ежедневните измервания сочат, че при подавани в началото на водопровода 100 – 110 л/сек, в ПСПВ – с. Стоките постъпват 80 л/сек, като разликата от 20 – 30 л/сек съответства точно на консумацията на населените места в община Априлци, с. Селището и с. Кръвеник.
Като се има предвид, че към момента общото количество вода, което постъпва в ПСПВ – с. Стоките е 320 – 330 л/сек, всеки може да си отговори какво би се случило без тези допълнителни 60 л/сек. Вече е известно, че когато дебитът в пречиствателната станция падне под 300 л/сек, обичайната практика на ВиК-оператора е да въвежда режимно водоснабдяване. И именно благодарение на тези 60 л/сек населените места в общината все още се разминават с режимното водоподаване. Разрешението за ползване вече е издадено, което означава, че реконструираният участък от водопровода вече е напълно законен отвсякъде.
-Ще има ли режим на водата – честите аварии са повод за такива коментари ?
Такива „коментари” винаги е имало, собено когато тръгва от хора, които някога са работили в тази система и сега обичайно не пропускат „да се изкажат компетентно”. Истината обаче няма нищо общо с това и ескалацията на авариите, която наблюдаваме от средата на месец август, почти през ден по трасето на Източния водопровод /на ден се отстраняват по три-четири/, си е напълно обичайна за всеки по-продължителен период с високи температури.
-Защо, каква е причината?
-Просто земята се нагрява и в дълбочина до около 40 градуса, а температурата на водата в старите етернитови тръби е от порядъка на 6-10. В резултат на това в контактната зона между тръбите и почвата (особено в местата на муфените връзки) възникват напрежения, които вече не могат да бъдат компенсирани от пластифицираните гумени уплътнители на муфените връзки. И те избиват …Всичко останало са спекулации.
Ако постъпващия сумарен дебит в ПСПВ – с. Стоките падне под 250 л/сек, това ще наложи отново да бъде въведен и познатият до болка „режим на водата”. В средата на септември сме и аз съм по-скоро оптимист, че тази година ще се разминем с режимното водоподаване. Допълнителният (авариен) резерв, който може да бъде ползван от шахтовите кладенци в Севлиево, на практика е в доста добро състояние, а към края на месец октомври оттам при нужда вече ще могат гарантирано да се добиват поне 50 – 60 л/сек.
-Нормално е гражданите да имат своите притеснения за окончателното решаване на проблема с водоснабдяването на общината. Правят и много предложения за по-бързото му решаване. Кои от тях са удачни и кои не?
-Нормално е хората да имат всякакви притеснения, особено за неща, за които не са информирани в достатъчна степен, а в конкретния „севлиевски проблем” – когато са били лъгани толкова дълго време. Да припомням ли за „язовирните обещания“ и за „спасителят“ който „искаше“ по времето на кабинета „Орешарски“ да ни изгради язовира и дотолкова беше омаял тогавашния министър на регионалното развитие, че тя се скъса да дава интервюта как вече този дългогодишен проблем щял да бъде „решен“ … Или да споделя с хората, как по време на служебния кабинет на проф. Герджиков, от МРРБ ни разиграваха като маймуни само и само да се съгласим, че ако те ни дадат едни 4 млн.лв., те „имали една фирма, която за тези пари щяла да подмени проблемния участък от довеждащия водопровод“ …
За разлика от периода 1996 – 2011 г., в последвалите два управленски мандата настоящата общинска администрация и Общинският съвет свършиха по възможно най-добрия начин необходимото, за да бъде приет с консенсус Окончателният регионален план за ВиК в обособената територия на ВиК Оператора в община Севлиево. В него са разписани всички приоритетни инвестиционни намерения, за да се подобри надеждно и устойчиво водоснабдяването в общината. Това бе предшествано от един достатъчно дълъг период на анализи, обсъждания и оптимизиране на всички предложения, включително и финалното обществено обсъждане, на което нямаше нито едно критично предложение. И след като в началото на 2015 година този стратегически управленски документ за Община Севлиево бе одобрен и от МРРБ, стана възможно да стартира и същинската реализация на най-приоритетните инвестиционни намерения, за които Общината разполага с проектна готовност и избрани изпълнители на обичайните дейности в инвестиционния строителен процес (строител, строителен и авторски надзор/, които се финансират с проектно публично финансиране. В резултат от това за периода от 2013 до 2019 г. вече бяха реализирани инвестиционни проекти на обща стойност близо 34 млн.лева, за следното:
·  Рехабилитация и разширение на водопроводна и канализационна мрежа на гр. Севлиево;
·  Реконструкция на водопроводната мрежа на селата Петко Славейков и Кръвеник в община Севлиево
·  Реконструкция на довеждащ водопровод до ПСПВ “Стоките” и Източен водопроводен клон за питейна вода – част от етап (пилотен проект)
·  Увеличаване капацитета на БПС – Севлиево чрез инфилтрационно подхранване на водовземните тела на шахтовите кладенци с вода от ХС “Видима” (яз. “Ряховски ливади”). Подобект № 1: Довеждащ водопровод;
·  Реконструкция на участъци от главни канализационни клонове на територията на гр. Севлиево и за част: “Реконструкция на вътрешни водопроводни клонове на територията на гр. Севлиево”;
·  Реконструкция на довеждащ водопровод до ПСПВ “Стоките” и Източен водопроводен клон за питейна вода”. Довеждащ водопровод от изравнител 4000 м3 на ВЕЦ “Видима над гр. Априлци до ПСПВ “Стоките”. Участък 3: Водопровод от т 293 до т 521 (с L=5229,42 м’) и Участък 4: Водопровод от т 521 до т 436, от т 441 до т 583, от т 638 до т 483 (с L=4153,33 м’);
·  Реконструкция на  водопровода по ул. “Никола Петков” и ул. “Марин Попов”, Севлиево;
·  Възстановяване на ПС “Дълбоки” и напорния водопровод до НВ на с. Крушево;
·  Увеличаване капацитета на БПС – Севлиево чрез инфилтрационно подхранване на водовземните тела на шахтовите кладенци с вода от ХС “Видима” (яз. “Ряховски ливади”).  Подобект № 1: Системи и съоръжения за изкуствено подхранване на подземните води, като до края на годината предстои да бъдат завършени и да стартира изпълнението на инвестиционни проекти на обща стойност близо 2,104 млн.лева, за следното:
Увеличаване капацитета на БПС – Севлиево чрез инфилтрационно подхранване на водовземните тела на шахтовите кладенци с вода от ХС “Видима” (яз. “Ряховски ливади”).  Подобект № 1: Системи и съоръжения за изкуствено подхранване на подземните води;
Реконструкция на довеждащ водопровод до ПСПВ “Стоките” и Източен водопроводен клон за питейна вода”. Източен водопроводен клон от  ПСПВ “Стоките” до ОШ № 1 (над с. Батошево);
Допълнително водоснабдяване с. Буря от ПС “Гостилица” (подобряване на водоснабдяването на с.Буря чрез пресвързване от съседно населено място);
Изместване на магистрален водопровод от водохващане „Багарещица 2“ от коритото на реката, към горски път – общ. Севлиево;
Реконструкция на ВВМ ул. „Росица“ – Севлиево;
Реконструкция на канализационна мрежа ул. „Георги Бенковски“ (м/у кръстовищата й с ул. „Иван Преснаков“ и ул. „Стойчо Часовникаров“) – Севлиево;
Иначе в България традиционно всеки разбира от всичко, особено когато публично изразява мнение, като това нито му е работа, нито носи каквато и да е отговорност за внушенията, които прави. В този смисъл бих препоръчал на „авторите” на серията екзотични „анализи и предложения”, тиражирани от един друг вестник, първо да прочетат книгата на Уди Алън „Ако импресионистите бяха зъболекари”, пък после, ако не са разбрали смисъла на това послание, нека да продължат с досегашните си „упражнения“. Аз самият никога не бих си позволил да се меся и да давам „съвети и предложения” в професионална сфера, в която не притежавам компетентност. Малко хора извън професионалния сектор са наясно какво е необходимо и какъв път трябва да бъде извървян докато нещата се докарат дотам едно инвестиционно намерение да стане пълноценен и конкурентен инвестиционен проект, който да бъде предпочетен за финансиране с публични средства в съревнование с аналогични проекти на други общини. И затова със завидна лекота си позволяват да правят „алтернативни предложения” как например „по-добре да се харчат” вече получените проектни финансирания.
А ситуацията отдавна не е същата, въпреки клишето „че едни дават, а други усвояват”, щото публични средства след 2009 г. вече се дават за проектни финансирания, което означава: наличие на одобрен инвестиционен проект, издадено разрешение за строеж и избрани по реда на Закона за обществените поръчки изпълнители (строител, авторски надзор и строителен надзор) със сключени договори, в които са регламентирани цените, сроковете за изпълнение и гаранционната отговорност на изпълнителите за строежа.
-Защо толкова дълго се проточи решаването на този проблем в годините ?
-Не разбирам защо в повечето случаи бездействието и безотговорността на управлявалите общината в периода от 1996 до 2011 г. се пришива механично, като отговорност на настоящите управляващи. Ами това са си цели шестнадесет пропуснати години и то в период, когато настоящите проблеми все още не бяха ескалирали до степен водните загуби по Източния водопроводен клон да достигат 95 % (към края на 1995 г. загубите на вода не надхвърляха нормативно допустимите 25 %).
Когато общинската управа, управлявала община Севлиево в периода 1991 – 1995 г. си тръгна, тя остави прекрасна за времето си инвестиционна програма заедно с вече изградени редица инвестиционни проекти, в резултат от което режимното водоснабдяване в общината беше забравено в периода от 1994 до 1999 г. В същото време през 1994 и 1995 г. региони с язовири, в т. ч. и столицата, бяха на режим, а Севлиево не.
За съжаление в последвалите четири поредни управленски мандата всичко постигнато беше занемарено. Не беше направено нищо за необходимите инвестиции във ВиК сектора. Не беше продължено и надградено, въпреки няколкото реализирани инвестиции със средства от предприсъединителните фондове на ЕС.
Не искам да отварям темата за абсурдните и изключително неефективни инвестиции на ВиК “Бяла” в този период. Жителите на селата Търхово, Идилево, Ловнидол, Добромирка, Буря и Янтра продължават да усещат на гърба си ефекта от абсурдното, иновативно напъхване на нова тръба със значително по-малък диаметър в старата етернитова тръба. Безспорен факт е, че от тези инвестиции не само че не е последвало подобрение на водоснабдяването за тези изстрадали в годините села, ами то се е влошило допълнително, до степен на нетърпимост.
Всичко останало, направено в двата управленски мандата на настоящата общинска администрация е публично и видимо. Невидимо за страничните хора остава само системният и упорит труд на професионалния екип и общинската администрация, работили за изготвянето на Регионалния генерален план за ВиК сектора в община Севлиево и за подготовката на проектната готовност на най-приоритетните инвестиционни намерения. Факт обаче е, че в резултат от общите усилия, коректната и активна подкрепа от народните представители, разбирането и адекватната финансова подкрепа от правителството, Общината успя да привлече значителен финансов ресурс, с който реализира част от приоритетните инвестиционни намерения във ВиК сектора, които вече дават очакваните резултати.
Имаме и проектна готовност да започнем реализирането на необходимата реконструкция на старите улични водопроводи в централната градска част, за което са направени и съответните постъпки пред МРРБ – за осигуряване на необходимото проектно финансиране през следващите години.
-Вече стана ясно, че Габровска област е включена в регионалните прединвестиционни проучвания (РПИП) за да може да се ползват и европейски средства за решаване на водния проблем. Какво означава това за общината?
– Това означава, че значителните финансови средства, с които републиканският бюджет не разполага, ще бъдат осигурени от ОП ”Околна среда” ОП ”Развитие на селските райони”. Това ще позволи да се фиксира хоризонтът на изпълнение на стратегическите намерения във ВиК сектора на община Севлиево така, че за режим на водата да се говори само в минало време.
Казано накратко – в следващите две–три години ще бъде извършена в цялост реконструкцията на Източния водопроводен клон и останалата част от Довеждащия водопровод от ВЕЦ „Видима” в община Априлци. След което едни 125-140 л/сек, които сега изтичат постоянно, просто ще станат излишни. Нещо повече в опашката – краят на Източния водопроводен клон, вече ще могат да останат излишни едни 40-70 л/сек, позволяващи на ВиК Оператора да възобнови доставката на вода и за великотърновски села. За съпоставка искам да припомня на някои, които вече са позабравили или не знаят, че в периода до 1996 г. ВиК ”Бяла” продаваше в годишен мащаб, освен обичайните около 2 – 2,5 млн. куб. м вода в общината и около 7 млн. куб. м вода на ВиК – Велико Търново, като по този начин се осигуряваха около тридесет процента от приходите и съответно поевтиняваше с толкова цената на водата за севлиевци.
Дали някой от тези с „идеите и предложенията“ има разумно обяснение „какво се е случило в последващия период след това, което да е довело до печалния факт, че общинското ВиК дружество едва успяваше да реализира 2 млн. куб.м вода/годишно в последните двадесетина години ?
-Общината очаква да получи проектно финансиране за реконструкцията на Източния водопроводен клон. Ще стигнат ли тези средства и за какво ?
-Това проектно финансиране най-вероятно ще бъде получено веднага след местните избори, а отлагането е направено, за да не бъде използвано като добре познатия мотив, че се прави заради изборите. Този инвестиционен проект предвижда реконструкция на участъка от Източния водопроводен клон от ПСПВ – с. Стоките до ОШ № 1 – с. Батошево, като по този начин ще бъдат елиминирани значителна част от досегашните значителни загуби и честите аварии, които зачестиха особено през тази година.
Останалата част от реконструкцията на Източния водопроводен клон вероятно ще бъде реализирана със средства от ОПОС, след като бъдат завършени регионалните прединвестиционни проучвания, като не е изключена и възможността още някаква част от следващия проблемен участък да бъде финансирана с публични средства през 2020 г. – ако се получи някакво забавяне на финансирането от ОПОС. В тази връзка своевременно сме заявили финансовите потребности пред МРРБ, разполагаме с одобрен работен за целия участък от Източния водопроводен клон, а останало вече е въпрос на наличие на свободен финансов ресурс в републиканския бюджет.
– Как проектът за алтернативно водоснабдяване на селата на община Габрово с вода от яз. „Христо Смирненски” облекчи водоснабдяването на община Севлиево? Защо не може да се ползва това алтернативно водоснабдяване от язовира и за водоснабдяване и на севлиевските села, които сега ползват Източния водопроводен клон?
-Първият етап от този партньорски инвестиционен проект на Община Габрово вече е на финала си, като до края на месец септември ще бъдат присъединени и селата Гъбене и Смиловци, след което единствено селата Яворец и Драгановци ще останат със старото си захранване от Източния водопроводен клон. Тяхното присъединяване е предвидено да бъде направено във втори етап на този проект, за което все още няма необходимите проекта готовност и осигурено финансиране. При това положение вече ще отпадне необходимостта да се осигурява вода в периодите на засушаване за селата Камещица, Гъбене, Музга, Драгиевци, Враниловци и Поповци, което ще спести и освободи в повече за севлиевските села около 10 – 15 л/сек.
Всички тези села от община Габрово попадат в ниската (равнинна) част на долината, а трасето на Източния водопроводен клон след селата Армени и Яворец се качва на значителна височина в м. Витата стена, като денивелацията дотам (от долината до високата планинска част) е значителна (само скромните 58 м – близо 6 атмосфери налягане допълнително) и не може да бъде преодоляна от водата в новия транспортен водопровод по гравитачен път.
Проводимостта на този водопровод е до 50 л/сек. и е разчетена само за нуждите на габровските села.
От друга страна, авторите на тези „предложения”, как мислят, ще бъде ли решен проблемът, ако започнем да вкарваме допълнителни водни количества в проблемния участък от Източния водопроводен клон, в който сега губим м/у 125 и 140 л/сек. – при това помпажно, щото по гравитачен път не може да бъде преодоляна денивелацията ???
-Как върви изпълнението на втория етап от другия инвестиционен проект за увеличаване капацитета на шахтовите кладенци чрез изграждане на системи и съоръжения за изкуствено подхранване на подземните води ?
-В момента вече приключва отчуждаването на имотите, които попадат в обхвата на Пояс I от новата Санитарно Охранителна Зона (СОЗ) и след като до края на мес. Септември бъде получено и разрешението за изграждане на наблюдателните пиезометрични сондажи, ще бъде издадено и съответното разрешение за строеж, след което в рамките на месец ще бъдат извършени всички проектни работи.
-Правим това интервю във време на предизборна обстановка, когато „водният проблем” ще се използва като предизборен ход. Какво бихте казали на тези, които ще го използват ?
-Да не забравят след това какво са говорили и обещавали по време на предизборната си кампания.

ПРОМЕНЯМЕ ГРАДА – НЕ С ДУМИ, А С РАБОТА!

#43ГЕРБ
#СевлиевоИзбори
#Севлиево
#СевлиевоМестниИзбори2019
#СевлиевоИзбориЗаКмет

Платена публикация съгласно договор за информационно обслужване в предизборна кампания за Избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Сайтът sevlievci.com предлага едни и същи условия на всички партии и коалиции за отразяване на предизборната кампания.

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!

Още по темата:

Сподели: