Изнесена приемна на ОИЦ – Габрово в Севлиево

На 02 август 2022 г. /вторник/ от 10:00 до 13:00 часа Областен информационен център – Габрово ще проведе информационна среща чрез изнесена приемна пред сградата на Община Севлиево, гр. Севлиево.

Посетителите на изнесената приемна ще имат възможност да получат информация от експертите на Центъра относно възможностите за финансиране по Оперативните програми и актуалните процедури за прием на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 в обхвата на подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ :

Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“;

Пътища „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях“;

Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“;

Вода „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в селските райони“.

Анкетно проучване ще отрази нагласите и оценката на севлиевци относно обекти, които според тях имат най-голяма нужда от ремонт или реконструкция и са подходящ участник по някои от отворените към момента процедури.

Още по темата:

Сподели: