Не позволявайте да ви измамят, ако тръгване на работа в чужбина, дайте възможност на държавата да ви защити

ИА “Главна инспекция по труда” напомни правилата, които трябва да знаят хората, преди да заминат да работят в чужбина.

Посредниците 

За да се предпазят от измами в интернет и социалните мрежи не бива да са единствен начин за контакт. Отказът от лични срещи или срещите на публични места вместо в офис, са сигнали за евентуална измама. В тези случаи инспекцията няма правомощия за контрол, а за разследващите е  трудно да идентифицират измамниците и да бъдат предприемат мерки. Ако предприятие, което не извършва никаква дейност, сключва договори с работници с обещанието след това да ги командирова зад граница, също е сигнал за измама.

Плащане!?

Всяко искане на такси и други плащания, под каквато и да е форма, за осигуряване на работа в чужбина са забранени. Законодателството изрично регламентира, че фирмите-посредници и
предприятията, осигуряващи временна работа, нямат право да искат такси. Заплащането трябва да бъде от работодателя, за когото осигуряват работна ръка. Работодателите, които командироват свои
работници и служители за изпълнение на дейности в чужбина, също нямат право да искат такси. Най-често се искат суми за издаване на формуляр А1 за командироването им, който се издава напълно безплатно от НАП. При евентуално плащане е наложително да се поискат документи, доказващи заплатените суми.

Възнаграждението

От началото на 2017 г. в България действат нови правила, регламентирани с промени в Кодекса на труда и в Наредба за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги. С тях се цели по-добра защита на трудовите права на наши работници и служители, изпратени от български работодател на работа в страна от ЕС, страна по споразумението за Европейското икономическо пространство или Конфедерация Швейцария. Тези промени ясно регламентират, че осигуряването на поне минималното възнаграждение за приемащата държава се дължи от първия ден, в който работникът или служителят е започнал работа зад граница
в рамките на предоставяне на услуги. Преди промените минималното възнаграждение за приемащата държава ставаше задължително при командироване за повече от 30 дни. Изрично се регламентира също, че разходите за транспорт, квартира и др. трябва да бъдат уговорени между страните предварително. Повече информация има на: http://gli.government.bg/page.php?c=13&d=2758 и http://www.gli.government.bg/page.php?c=211

Командировките

Когато предприятие командирова зад граница свои работници и служители, с които има сключен и
регистриран в НАП трудов договор, работодателят трябва да подпише с командированите лица и споразумение, в които се разписват всички условия на командироването, включително се регламентират и разходите за транспорт и спане.

Договорът

Всеки отказ за подписване на трудови договори и споразумения трябва да бъде сигнал за търсещите работа лица, че могат да станат жертва на измама.

Лицата, търсещи работа в чужбина, трябва да знаят, че когато използват услугите на фирми-посредници, трябва да тръгнат от България с подписан трудов договор с чуждестранен работодател, преведен на български или на разбираем за тях език и на езика на приемащата държава. Важни реквизити от трудовия договор са всички данни за работодателя, условията на труд и заплащане. Именно договорът е документът, чрез който на по-късен етап, при необходимост, може да се извърши проверка и да се защитят правата на работника. Трябва да имат сключен и посреднически договор
с фирмата-посредник, който включва определени клаузи, разписани в специална наредба. Този договор задължително трябва да съдържа коректните данни на посредника и мястото, на което е подписан.

Сигнали за нередности

Задължително условие за фирмите посредници, както и за предприятията, които  осигуряват временна работа, е да имат издаден лиценз от Агенцията по заетостта. Списъкът на лицензираните предприятия може да бъде открит на сайта на Агенцията. На сайта на ИА ГИТ регулярно се публикува информация относно рисковете при търсене на работа в чужбина.

Сигнали за нарушения при осигуряването на работа в чужбина могат да се подават в Главна инспекция по труда по всички възможни начини – на горещия телефон 0700 17 670, на телефона за сигнали на български граждани, работещи в чужбина – 00359 2 8101 747, през формата за сигнали и чрез мейл на посочените имейли. Важно е обаче в сигнала да има достатъчно данни за идентифициране на осигуряващия работа в чужбина, както и приложени документи, с които разполага лицето. Същото условие се отнася и за случаите, касаещи некоректни чуждестранни работодатели, при които ИА ГИТ може да сигнализира контролните органи в съответната държава, само ако в сигнала има достатъчно данни за идентифицирането му и доказателства за трудовите взаимоотношения между страните.

Още по темата:

Сподели: