ОбС в Севлиево прие бюджета на Общината за 2017 г. в размер на 24 688 190 лв.

С  22 гласа „за“, 3-ма „против“ и 4 -“въздържал се“ ОбС в Севлиево прие бюджета на Общината за 2017 г. в размер на 24 688 190 лв. От тях 12 370 367 лв. са за финансиране на държавните дейности, 1 647 700 лв. са обща изравнителна субсидия за местни дейности, а 341 300 лв. – за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища.

Предвидените средства за капиталови разходи са в размер на 1 427 000лв. В обема на целевата субсидия за капиталови разходи не са лимитирани средства за основен ремонт и изграждане на общински пътища. Мотивите на Общината са, че средствата могат да се използват за инвестиции в основни ремонти на сгради общинска собственост и въвеждане на мерки за подобряване на енергийната ефективност.

Кметът д-р Иванов определи приоритети при съставянето на бюджета: Високи нива на събираемост на собствените приходи, с цел обезпечаване на разчетените разходи по текущия бюджет и инвестиционната програма; Прилагане на ефикасни мерки за ограничаване обема на просрочените вземания от данъчни и неданъчни приходи; Планиране на оптимален размер вътрешни субсидии за обезпечаване дейността на второстепенните разпоредители и осъществяване на контрол в посока максимално ефективно разходване на предоставения им бюджетен ресурс; Увеличаване обема на привлечения ресурс и извършените инвестиции, в резултат на изпълнението на проекти, финансирани от ЕС и други донорски програми.

Сред приоритетите, заложени в бюджета е и осигуряването на необходим ресурс за подобряване на материално-техническата база в сферата на образование, социални дейности, култура и спорт; Модернизация на техническата инфраструктура, създаваща условия за растеж и повишаване привлекателността на общината и др.

„Основен приоритет за бюджета на общината през 2017 г. е осигуряването на средства за мостово финансиране и собствено участие в проекти по Оперативни програми на ЕС, повече сключени договори с управляващия орган и търсене на нови възможности за кандидатстване” – заяви в експозето си кметът д-р Иванов и определи останалите приоритети, които той и неговият екип са си поставили за изпълнят с бюджета на Общината за тази година.

Общото в изказванията на общинските съветници за предложеното разпределение на бюджета по приходи и разходи, дори и от опозиционните партии и коалиции е, че той е балансиран, отговаря на необходимостите и възможностите на Общината за изпълнение и най-важното – в него са включени по-голямата част от предложенията, направени преди и по време на публичното обсъждане на проекто-бюджета.

По-критичен към бюджета беше общинският съветник от  коалиция „Избирам Севлиево“ Йордан Стойков, който заяви, че на бюджета му липсва „характер“  и е „без акценти за развитие облика на общността“. Кметът д-р Иванов отговори, че в бюджета са предвидени проекти, които предвиждат надграждане на услугите за севлиевската общественост.

„Общинските съветници от опозиция не гласуваха бюджета, но от тях бяха най-добрите оценки за неговото съдържание“ – коментира след заседанието на ОбС кметът д-р Иван Иванов.

Сподели: