Проект за транснационално сътрудничество в социалните услуги разработи Община Севлиево

Община Севлиево кандидатства с проект „Осъществяване на транснационално сътрудничество и обмяна на опит за изграждане на капацитет за прилагане на модели и практики в сферата на социалното включване, равните възможности и недискриминацията“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Основната цел на проектното предложение е изграждане на капацитет в общините Севлиево и Валашске Мезиричи за прилагане на модели и практики в сферата на социалното включване, равните възможности и недискриминацията. Избраната целева група се състои от ръководители на социални услуги (ЦНСТДМ, ЦНСТДМУ, Комплекс за социални услуги, ЦНСТ за лица с физически увреждания, ЦНСТ за лица с психически разстройства, Домове за възрастни хора, Общностен Център, Домашен социален патронаж) и служители в общинска администрация, участващи във формулиране и осъществяване на социалните политики в общината, социалното включване и равните възможности. При разработването на проектното предложение са отчетени основните проблеми, които се идентифицират от представителите на целевата групи при формулирането и изпълнението на социални политики, като необходимост от повишаване на капацитета за реализиране на иновативни социални практики и модели, недостатъчно възможности за осъществяване на обмен на опит с външни за общината експерти и организации, необходимост от по-ефективна координация при взимане на решения и осъществяване на първоначални дейности по конкретни проекти в социалната сфера и въвеждане на инициатива за генериране и следване на иновативни социални практики и модели в осъществяване на дейности, насочени към социалните групи в общността.

В резултат от изпълнението на проекта ще се осъществи трансфер и въвеждане на социални иновации, насочени към социално включване, равни възможности и недискриминация на уязвимите групи в общността; обмен на добри практики, партньорски подходи към намиране на решения за общи проблеми, изграждане на специфични умения за партньорство; прилагане на нови социални иновации.

 

 

 

Сподели: