20 точки в дневния ред на Общинския съвет за утре

На 27 юли (вторник) от 14:00 часа общинските съветници ще разгледат Годишния отчет за касовото изпълнение на приходите и разходите по бюджета, а също и отчета на сметките за средствата от Европейския съюз на Община Севлиево през 2020 г. Сред точките е включена и актуализация на поименния списък, както и разчет за финансиране на капиталови разходи през 2021 г. 

Ще бъде разгледано и откриването на процедура по отчуждаване на недвижими имоти – частна собственост за изграждане на обект от първостепенно значение – публична общинска собственост, а също и изменение на решение на Общинския съвет за кандидатстване по програма „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020-2022”. Ще се дискутира и предоставянето на допълнителна субсидия за финансово подпомагане на Сдружение с нестопанска цел „Футболен клуб Севлиево” – Севлиево. 

Ще бъде представен отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Севлиево от 1 януари 2021 г. до 30 юни 2021 г., вкл. и неизпълнените решения от предходния отчетен период и ще се коментира извънредного неприсъствено заседание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД – Габрово, на 2 август 2021 г. Разрешаване изработването на проект за ПУП – Парцеларен план и специализирана план-схема на трасе за проектен подземен електропровод 20 кV с начало на трасето от подстанция „ЕМКА” в ПИ 65927.501.3623 до ПИ 65927.501.5174 по КККР на град Севлиево също е сред точките в дневния ред. 

В рамките на заседанието ще бъдат предложени за приемане годишни счетоводни отчети и баланси на търговските дружества с общинско участие на Община Севлиево за 2020 г., освобождаване на управителите им от отговорност, разпределение на реализираната печалба и определяне размера на дивидента, дължим на Община Севлиево. 

Сподели: