400 деца и техните семейства ще бъдат обхванати по проект “Равен шанс за всички деца от Община Севлиево”

В проектните дейности ще бъдат обхванати най-малко 400 деца от целевите групи и техните семейства.

Ще бъдат предоставяни интегрирани здравно-социални услуги на децата в ранна детска възраст и на техните семейства, с цел превенция на рисковете от изоставяне на децата, намаляване на детската бедност и подобряване качеството им на живот.

В изпълнение на проекта, Община Севлиево ще предоставя: здравна профилактика и превенция, информираност за здравното обслужване на гражданите и достъпа до здравни грижи; програми за превенция сред най-уязвимите и маргинализирани общности, програми за превенция на ранни бракове и раждания, семейно планиране, подготовка за включване в образователната система и др. Мерки за повишаване на здравната култура по отношение превенция на болестите при децата също са част от дейностите по проекта. Ще се извършват и услуги за ранно детско развитие – формиране на родителски умения; семейно консултиране и подкрепа, вкл. и по отношение на здравните аспекти; ранна интервенция за деца с увреждания и затруднения в развитието.

Ще има и патронажна грижа за деца от 0 до 3 години; подкрепа за младежи до завършване на средното им образование (до 20-годишна възраст), ползващи социални услуги за резидентна грижа, както и напускащи системата за закрила на детето чрез информиране и консултиране, застъпничество и посредничество, подкрепа за придобиване на социални и трудови умения; въвеждащи и надграждащи обучения, вкл. и супервизия на служители на доставчиците на социални услуги, във връзка с услугите за ранно детско развитие.

Дейностите ще се предоставят в Общностен център, създаден по проект на Световната банка и чрез мобилна работа, както и по време на домашни посещения. Ще бъдат наети специалисти с различна компетентност с цел да се предоставят качествени интегрирани услуги.

Проектът е по процедура BG05SFPR002-2.003 БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТА, Приоритетна ос Социално включване и равни възможности, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027. Срокът на изпълнение е 26
месеца, бюджетът е 388 827,69 лева.

В проектните дейности ще бъдат обхваната най-малко 400 деца от целевите групи и техните семейства. Проектните дейности ще надградят и продължат успешно създадените по Проекта за социално включване и проект „Равен шанс за всички”, BG05M9OP001-2.004 “Услуги за ранно детско развитие” на ОПРЧР 2014-2020 интегрирани услуги за ранно детско развитие и ще се създаде устойчивост на функциониращия Общностен център.

Сподели: