Чрез анкета питат бизнеса какви кадри търси

Агенцията по заетостта, съвместно с Областните администрации провеждат проучване за потребностите на бизнеса от работна сила.

Целта е работодателите да отразят в анкетен формуляр директно мнение и информация за търсените от тях професии, специалисти, работници и разбира се, за техните характеристики.

Формулярът ще се попълва само електронно до 28 февруари на интернет адрес:

https://www.az.government.bg/bg/news/view/za-vas-rabotodateli-2174/

Активното участие на работодатели от частния и публичния сектор в проучването е от изключително важно значение. Обобщената на национално ниво информация ще се използва при формиране на приоритетите на националните стратегически документи и ежегодно утвърждавания Национален план за действие по заетостта.

Резултатите от анкетата ще послужат и за определяне на по-нататъшните приоритети на областната политика за насърчаване на заетостта и в сферата на средното и висше професионално образованието и обучението, в съответствие с приоритетите на Областната стратегия за развитие на област Габрово и общинските планове за развитие.

 

Още по темата:

Сподели: