Tags: ПАТРОНАЖНА ГРИЖА

Община Севлиево ще кандидатства по новата процедура „Патронажна грижа +“

Посещения: 111 Процедурата е за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, а целта на операцията е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата…

Община Севлиево осигурява допълнителни услуги за нуждаещи се в периода на изолацията заради COVID-19

Посещения: 707 Община Севлиево подписа Допълнително споразумение към Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 по процедура BG05M9ОP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”. Анексът, сключен с Министерство на труда и социалната политика чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми…

Приемат заявления за почасова патронажна грижа за възрастни хора

Посещения: 490 Община Севлиево започна процедурата за подбор на кандидат потребители за ползване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги. Дейностите се извършват по проект №BG05M9OP001-2.040-0114-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Oбщина Севлиево“. Необходимите документи за кандидатстване по процедурата са качени на интернет страницата на Община Севлиево. На място в Общината можете да…

Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Севлиево

Посещения: 439 От началото на октомври Община Севлиево започна изпълнението на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Севлиево“. Проектът е с  №ВG05М90Р001-2.040-0014-С01 и се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Първите три месеца от изпълнението на проекта са предвидени за подготовка по  предоставянето на услугата. За целта Община Севлиево ще проведе подбор на…

Общината подписа договор за изпълнение на проект ,,Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Севлиево”

Посещения: 488 Община Севлиево подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 за процедурата ,,Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” – ,,Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Севлиево”. Договорът е на стойност 339 199,28 лева и бе…